אייקון יצירת קשר צור
קשר

 

call-icon

לשירותך תמיד!

אנכנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בזמן הקרוב

מאמרים מקצועיים

הפקדת כספים פרטיים לקופת גמל (תיקון 190)

ברצוננו להסב את תשומת לבכם לתיקון 190 שבוצע בשנת 2012 בפקודת מס הכנסה ורלוונטי בצורה משמעותית לבני הגיל השלישי. תיקון זה מקנה הטבות פיננסיות רבות ומאפשר לגמלאים להפקיד לקופת גמל וליהנות מיתרונות המיסוי וההשקעה המובנים בקופות הגמל. היום ניתן להפקיד כספים פנויים לקופת גמל וליהנות מאפיק חסכון המגלם הטבות מס אלטרנטיביות ללקוח בהתאם לתקנות מס הכנסה – קצבה מוכרת (תיקון 190).
אפיק חסכון זה מאפשר משיכה בסכום חד פעמי ואף הגדלת ההכנסה החודשית באמצעות משיכה כקצבה פטורה ממס וזאת בהתאם לבחירת הלקוח בעת המשיכה ובכפוף לתנאים מצטברים כפי שיוצגו.

הפקדה

סכום ההפקדה לקופת גמל (לקצבה מוכרת1) אינו מוגבל.

השקעות

• השקעה בקופת גמל כוללת יתרונות ניהול השקעות לטווח ארוך (השקעה בנכסים לא סחירים).
• ניתן לבחור מתוך מגוון מסלולי השקעה.
• ניתן לשלב בין מסלולי השקעה שונים.

מיסוי השקעות

• רווחי תשואה הנוצרים בתוך הקופה פטורים ממס (עד מועד משיכת הכסף).
• העברה בין מסלולי השקעה איננה מהווה אירוע מס.

אפשרויות משיכה

• משיכה הונית
• תנאי סף – גיל 60 וגם קבלת קצבה מינימאלית (4,418 ₪ נכון לשנת 2016) מכל מקור פנסיוני למעט קצבת שארים.
• משיכה הונית של כספי קצבה מוכרת חייבת במס בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי (לעומת שיעור מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי באפיקים אחרים).
• ניתן לבחור במשיכה של סך הכספים או של חלקם (ניתן לייעד חלק מהכספים לקצבה).
• חברות ביטוח ובתי השקעות מסוימים קיבלו אישור ממס הכנסה המאפשר משיכה ללא תיאום מס בסכומים שאושרו ע"י רשות המיסים (עד תקרה של כ 8- מיליון ₪)2

משיכה בדרך של קצבה

• תנאי סף – גיל 60 ומעלה.
• משיכה של כספי קצבה מוכרת בדרך של קצבה, פטורה ממס (הן על הקרן והן על הרווחים) ללא תקרה.
• ניתן לבחור בקבלת קצבה מכל הכספים או מחלקם (ניתן לייעד חלק מהכספים לקצבה הונית, גובה/סוג הקצבה תלוי במסלול הקצבה הנבחר).

מוטבים

המוטבים נקבעים מול הקופה – לפי רצון העמית (בהתאם לטופס מינוי המוטבים שמילא).
פטירה של העמית לפני גיל 75 :
• הקרן והרווחים עוברים למוטבים בפטור מלא מתשלום מס.

פטירה אחרי גיל 75 שתי חלופות:

• משיכה חד פעמית ע"י המוטבים – 15% מס על הרווח הנומינלי מיום ההפקדה של המוריש ועד 90 יום אחרי הפטירה. ו 25%- על הרווח הריאלי מ 90- יום אחרי הפטירה ועד למועד המשיכה.
• העברת הכספים בפטור מלא ממס, לקופה משלמת על שם המוטבים לצורך קבלת קצבה מוכרת פטורה ממס (מגיל 60).

הגנה

• לא ניתן לשעבד – מוגדר ככספי קצבה.
• הקופה אינה חלק מהעיזבון ס' 147 לחוק הירושות (ראה סעיף מוטבים)3
הגנה בפני שינוי שיעור מס
הוראות המיסוי ביחס לעמית בקופה מוגנות במסגרת חוק הגנת השקעות הציבור בנכסים פיננסים ולכן לא ניתן לשנות לרעה את כללי ההשקעה והמיסוי לאחר הצטרפות4

________________________________________
1. "קצבה מוכרת" הינה קצבה הנובעת מהפקדות לקופת הגמל המוכרות כ"תשלומים פטורים" והמשולמת מקופת גמל לקצבה. "קצבה מוכרת" תוכר בסכום העולה על 33,408 ₪ להפקדה שנתית (נכון ל- 2016).
2. ביצוע המשיכה או קבלת הקצבה יתאפשרו בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005. לפי הכללים המפורטים בחברות השונות.
3. בהתאם להוראות סעיף 147 לחוק הירושה התשכ"ה-1965: "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופה – קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון".
4. חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, תשמ"ד 1984- – קובע כי הממשלה לא תפקיע השקעות ציבור שנוצרו לאחר תחילתו של חוק זה ולא תשנה לרעה את התנאים שיהיו קבועים להן בעת שיוצרו, בין שיהיו זהים לתנאים הקבועים להשקעות ציבור מאותו סוג ערב תחילתו של חוק זה ובין שיהיו שונים.
אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ, או שווק השקעות, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון במוצרים השונים, והוא אינו מהווה תחליף ייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק, לרבות בעניין היבטי המיסוי השונים. כל הוראות החוק המוזכרות לעיל עשויות להשתנות והן רלוונטיות נכון ליום פרסום העלון. כדאיות ואופי ההשקעה באמצעות המוצרים שהוצגו לעיל עשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות ולפיכך יש להיוועץ ולבחון את הכדאיות באופן פרטני.