אייקון יצירת קשר צור
קשר

 

call-icon

לשירותך תמיד!

אנכנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בזמן הקרוב

תקנון האתר

תקנון השימוש באתר


הנך רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק בכפוף לתנאי תקנון האתר שלהלן. אנא קראו תנאים אלו בעיון מכיוון שהשימוש באתר מהווה הסכמה בפועל לתנאי התקנון.

 1. 1) מפעילת האתר הינה מודוס פיננסים בע"מ (להלן החברה).
 2. 2) השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום וניתנים לרווחתך וכל שימוש הנעשה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמו שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית. יחד עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להפוך כל אחד מהשירותים באתר זה לשירות בתשלום בכל מועד.
 3. 3) כל המידע המצוי באתר משמש למידע כללי בלבד. אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לספק מידע מועיל ועדכני, אך איננו מתחייבים שכל המידע המופיע באתר מדויק, שלם ומעודכן בכל רגע נתון.
 4. 4) כל האמור באתר, לרבות קישורי האינטרנט המפורסמים בו ולרבות תכנים ו/או מידע אשר נמצא בבעלות צד שלישי, אינם מהווים ואינם יכולים להוות תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או פיננסי ו/או ייעוץ השקעות המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.
 5. 5) באתר מפורסמים קישורים המובילים לתוכן ו/או למידע המתפרסם באינטרנט, באתרים החיצוניים לאתר זה (להלן: "קישורי אינטרנט"). אנו איננו אחראים לאתרים שאליהם מוליכים קישורי האינטרנט, לרבות מידע ו/או תוכן המפורסם בהם, והביקור בהם הוא על אחריותך בלבד, לרבות אם מדובר בתכנים בלתי חוקיים ו/או בלתי ראויים מכל סיבה שהיא.
 6. 6) התקשרות דרך האינטרנט, לרבות התקשרות דרך דואר אלקטרוני וכל התקשרות אחרת עם משרדנו, דרך האתר, אינה תקשורת מאובטחת.
 7. 7) החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בכל מידע המפורסם בו.
 8. 8) כל מידע המתפרסם באתר והנמצא בבעלות ו/או בהפעלת צד שלישי אינו באחריות החברה ו/או מי מטעמה והם לא ישאו באחריות כלשהי לגביו, בין אם עקיפה או ישירה, והשימוש וההסתמכות על מידע זה הינו באחריותך בלבד.
 9. 9) החברה ו/או מי מטעמה אינו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים או מידע מוטעה המצוי בבעלות ו/או מנוהל ו/או מופעל על ידי צד שלישי, בין אם פורסם באתר באופן ישיר ובין אם פורסם בדרך של הפנייה ו/או קישור אינטרנט ו/או בכל דרך אחרת, והמשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר.
 10. 10) כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של מודוס פיננסים ע"מ, ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור, המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש בחומרים הכלולים באתר, למעט שימוש עצמי באופן פרטי ולא למטרות מסחר.
 11. 11) מבלי לגרוע מן האמור, מודוס פיננסים בע"מ הם הבעלים הבלעדי במידע המפורסם באתר, לרבות עיצוב האתר והמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של החברה.
 12. 12) המשתמש מתחייב לשאת בכל אחריות, עקיפה ו/או ישירה, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושו של המשתמש באתר.
 13. 13) במידה ותוכן באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש לפנות אל נציגי האתר. כל פנייה תיבדק לגופה ולבעלי ו/או למפעילי האתר ו/או למי מטעמם מסור שיקול הדעת הבלעדי באשר לטיפול בפנייה זו.
 14. 14) דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו והוא יפורש על פיהם. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתקנון זה יתברר בערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד.

תקנון השימוש במערכת הלקוחות


המידע המובא לידיעת הלקוחות הינו בכפוף למדווח מחברות הביטוח ובתי ההשקעות הרלוונטיים באמצעות המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, המתופעלת באמצעות סוויפטנס. בכל מקרה של סתירה בין נתוני המערכת לבין נתונים מהגופים המנהלים, בנוגע לתנאים כלליים, תקנונים, חוקים ותקנות, צבירות והפקדות נכון לפרק זמן נתון, הרי שהאחרונים הם המחייבים לכל עניין ודבר. אין במסגרת נתונים אלו, תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או פיננסי מכל סוג. כל האמור אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. שינוי בתמהיל ההשקעות ו/או הצבירות ו/או ההפקדות החודשיות, במסגרת החסכונות הפנסיונים ו/או הפיננסיים כפופים להחלטת הלקוח בלבד לאחר שבדק וסקר את תנאי התכניות והוחלט שמתאימים לצרכים. כל האמור מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד.

ט.ל.ח

תקנון אתר